Regulamin konkursu:

„Wygraj Smartfon APPLE iPhone 12 ”

§ 1

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu „Wygraj Smartfon APPLE iPhone 12 ” (dalej: „Konkurs”) jest Workport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętrzynie i adresem: 11 – 400 Kętrzyn, ul. Bolesława Chrobrego 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000775031, , NIP 742 – 226 – 57 – 76 (dalej: „Organizator”).

Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również̇ prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku stwierdzenia działań naruszających uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w wizerunek bądź renomę Organizatora.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs ogłaszany jest na podstawie art. 919 oraz 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 nr 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.

Regulamin Konkursu dostępny jest w aplikacji WORKPORT. i na stronie www.workport.pl

Materiały reklamowe stworzone na potrzeby promocji Konkursu mają charakter informacyjny. W przypadku występowania różnic w brzmieniu materiałów reklamowych i Regulaminu za wiążące uważa się brzmienie Regulaminu.

§ 2

Cel i zasady uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:

ukończyła osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła trzynaście (13) lat i posiada zgodę swojego opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie;

zapoznała się z brzmieniem Regulaminu i zaakceptowała jego treść;

spełniła Warunki Uczestnictwa;

wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie lub jej opiekun prawny wyraził zgodę na przetwarzanie tych danych.

W konkursie nie mogą brać udziału:

osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Organizatora;

osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie ORGANIZATOR;

osoby będąca członkami Komisji konkursowej;

wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe ze wskazanymi powyżej osobami.

(dalej „Osoby Wykluczone z Konkursu”).

Konkurs skierowany jest do użytkowników aplikacji WORKPORT.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.06.2021 o godzinie 12.00 i kończy się w dniu 13.07.2021 o godzinie 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15.07.2021 do godziny 15.00

Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien w trakcie trwania konkursu wypełnić w sposób kompletny ankietę udostępnioną przez Organizatora w aplikacji WORKPORT (dalej „Ankieta”) poprzez udzielnie odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte i na wszystkie otwarte pytania konkursowe, zawarte w treści Ankiety.

Celem Konkursu jest wyłonienie jednego Uczestnika, który podczas trwania Konkursu udzieli najciekawszej i najbardziej kreatywnej (w ocenie Organizatora) odpowiedzi na pytania otwarte (dalej: „Zwycięzca”). Odpowiedzi na pytania zamknięte nie podlegają ocenie niemniej udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte (oraz na wszystkie pytania otwarte) warunkuje możliwość wzięcia udziału w Konkursie.

Z uczestnictwa w Konkursie wykluczeni będą Uczestnicy, który w jakikolwiek sposób nie dokonają kompletnego wypełnieni ankiety w szczególności poprzez brak udzielania odpowiedzi na któregokolwiek pytanie zamknięte lub na któregokolwiek pytanie otwarte a także Uczestnicy, co do których Organizator otrzyma informację, że dana odpowiedź konkursowa narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.

Każdy Uczestnik ma prawo do jednorazowego wypełnienia Ankiety.

Oceny treści odpowiedzi na otwarte pytania konkursowe dokona komisja konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora w składzie: Izabela Ugorska, Tetiana Humena, Beata Pilichowska („Komisja”). Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny odpowiedzi na otwarte pytania konkursowe i wyłonienia Zwycięzcy.

Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez kontakt telefoniczny, w dniu rozstrzygnięcia konkursu po godzinie 15.00

W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wysłania przez Organizator powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zwycięzca zobowiązany jest nadesłać na adres: izabela.ugorska@workport.pl następujące informacje: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres Zwycięzcy w Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma być wysłana nagroda oraz adres urzędu skarbowego właściwego dla Zwycięzcy. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody oraz opłacenia podatku. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę powyższych danych w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca straci prawo do nagrody.

§ 3

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest Smartfon APPLE iPhone 12 o maksymalnej wartości do 6.000,00 zł brutto (słownie: sześć złotych brutto) (dalej: „Nagroda”).

W konkursie przewidziano jedną sztukę nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Zwycięzca otrzymujący Nagrodę otrzyma także dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Uczestnik wyraża zgodę, by nagroda pieniężna została przeznaczona na pokrycie podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032). Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie i zostanie wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Płatnikiem podatku, o którym mowa w ust. 3 jest Organizator.

Nagroda rzeczowa o której mowa w ust. 1 zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty przekazania przez Zwycięzcę danych, o których mowa w § 2 ust. 12.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: niepodania danych adresowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych lub w przypadku braku odebrania nagrody przez Zwycięzcę.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: izabela.ugorska@workport.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 4

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie oraz są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, ogłoszenia wyników, wydania Nagrody oraz złożenia przez Organizatora deklaracji dot. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zapłaty podatku. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na iod@personnelservice.pl

§ 5

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać Organizatorowi na piśmie, na adres siedziby Organizatora.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 6

Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w konkursie jest prawo polskie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień́ niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.

Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą̨ uzyskać́ kontaktując się̨ z przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: izabela.ugorska@workport.pl