Warunki Świadczenia Usług dla Pracodawcy?nObowiązują od: 01.11.2019?nNiniejsze Warunki świadczenia usług regulują stosunki między Panem/Panią a Workport Sp. z o.o. (w tym jej spółki zależne, stowarzyszone, agenci i cesjonariusze) („Workport”, „my”, „nas”, „nasz”) w zakresie korzystania ze strony internetowej i/lub aplikacji mobilnej Workport, w tym zamieszczanie ofert pracy, korzystania z jakiejkolwiek usługi (usług) oferowanej za ich pośrednictwem oraz dostępu do informacji o koncie Workport i usługi za ich pośrednictwem (łącznie „Usługa(i) Workport” lub „Usługa(i)”).?nKORZYSTAJĄC Z USŁUG WORKPORT, POTWIERDZA PAN/PANI AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG WORKPORT DLA PRACODAWCY I ZGADZA SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ.?nZGADZA SIĘ RÓWNIEŻ PAN/PANI PRZESTRZEGAĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG WORKPORT.?nJEŚLI PAN/PANI NIE ZGADZA SIĘ Z WYŻEJ WYMIENIONYMI DOKUMENTAMI, NIE MOŻE PAN/ PANI KORZYSTAĆ Z USŁUG WORKPORT. ZALECAMY WYDRUKOWANIE KOPII NINIEJSZYCH WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.?nW przypadku wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług dołożymy uzasadnionych starań, aby odpowiednio poinformować Pana/Pani o takich zmianach. Ale Pana/Pani obowiązkiem jest zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, a także innymi dokumentami, które dotyczą Pracodawców, od czasu do czasu, aby sprawdzić, czy coś się zmieniło.?nWszystkie warunki w niniejszym dokumencie należy interpretować w takim samym znaczeniu, jak określono w Ogólnych warunkach świadczenia usług Workport.?n1. Stosowanie Niniejszych Warunków?nNiniejsze Warunki świadczenia usług dotyczą osoby, która oferuje lub chce oferować oferty pracy (stanowisko zatrudnienia) za pośrednictwem Usług Workport („Pracodawca”, „Ty” lub „Twój”).?n2. Stosowanie Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Workport?nObowiązują również Ogólne warunki świadczenia usług Workport. Zapoznać się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług Workport można pod linkiem: [www.workport.pl].?n3. Usługi Workport dla Pracodawcy?nKonto pracodawcy zapewnia dostęp do następujących Usług za pośrednictwem strony internetowej [www.workport.pl] („Strona internetowa”):?n- Tworzenie ofert pracy i ogłoszeń o zatrudnieniu;?n- Wykorzystanie komunikatora do komunikacji z Wnioskodawcami;?n- Zastosowanie systemu zarządzania;?n- Akceptowanie i przechowywanie dokumentów.?nPracodawcy zamieszczają oferty pracy i ogłoszenia o zatrudnieniu za pośrednictwem Strony internetowej. Oferta pracy jest częstym stanowiskiem zatrudnienia, a ogłoszenie o zatrudnieniu jest formularzem?n ?n ?n powiadomienia o zamiarze zatrudnienia Wnioskodawcy do pracy jednorazowej. Dla wygody każdy Pracodawca ma dostęp do systemu zarządzania, który pomaga śledzić interakcje Wnioskodawcy z ofertami pracy i ogłoszeniami o zatrudnieniu Pracodawcy.?nWorkport zainstalował narzędzie, które umożliwia komunikację między autoryzowanymi Użytkownikami („Messenger”). Messenger może być użyteczny po tym, jak Pracodawca odpowie na wniosek lub wyrazi chęć samodzielnego przyciągnięcia Wnioskodawcy na daną ofertę pracy.?n4. Opłaty?nWorkport ma prawo do pobierania opłaty za Usługi. Wszystkie koszty Usług są opisane w tabeli opłat na Stronie internetowej. Możemy dodać/zmienić nasz harmonogram opłat w dowolnym momencie.?nPracodawca może opłacić usługi Workport z góry, przelewając pieniądze na własne konto. Pan/Pani nie jest uprawniony do cesji ani przeniesienia swoich kredytów. Niewykorzystane kredyty wygasają [180] dni po dacie przedpłaconej.?nJeśli zostanie to określone w harmonogramie opłat, Workport automatycznie wstrzymuje opłatę z konta Pracodawcy za każdym razem, gdy Wnioskodawca kliknie ofertę pracy lub ogłoszenie o zatrudnieniu opublikowane przez Pracodawcę.?n5. Pana/Pani Konto i Treść?nMusi Pan/Pani ukończyć rejestrację na Stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do wszystkich Usług Workport dla Pracodawcy.?nMusi Pan/Pani być indywidualnym przedsiębiorcą lub przedstawicielem zarejestrowanego podmiotu gospodarczego, który ma prawo do oferowania ofert pracy. Pan/Pani oświadcza i gwarantuje, że ma prawo, upoważnienie i zdolność do zawarcia Umowy i do przestrzegania wszystkich warunków Umowy. Nie można upoważniać innych do korzystania z Pana/Pani konta, przypisywania lub przenoszenia konta na inną osobę lub podmiot, a także nie można być nielegalnie zarejestrowanym podmiotem lub osobą, która zapewnia nielegalne możliwości pracy dla innych.?nPonosi Pan/Pani wyłączną odpowiedzialność za treści, które publikuje lub wyświetla na swoim koncie, oferty pracy, ogłoszenia o zatrudnieniu lub przekazuje innym użytkownikom. Przekazując informacje Workport lub innym użytkownikom, zgadza się na podanie tylko prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie oraz zgadza się nie wprowadzać w błąd co do tożsamości, opisu stanowiska, obowiązków służbowych, warunków zatrudnienia, wynagrodzenia itp.?n6. Jak NIE Może Pan/Pani Korzystać z Usług Workport?nDostępne informacje i usługi są dostarczane przez Workport dla Pracodawców w celu rekrutacji personelu. Możecie wykorzystywać, drukować i pobierać informacje ze Strony wyłącznie do tych celów i do żadnych innych celów osobistych lub komercyjnych.?nKorzystanie z usług Workport jest zabronione w sposób określony w ust. 5 Ogólnych warunków świadczenia usług Workport.?n7. Usunięcie lub Zablokowanie Konta?nZastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia świadczenia Usług oraz usunięcia lub zablokowania konta w przypadku naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług. Nielegalne korzystanie z usług Workport zostanie zbadane i mogą być podjęte odpowiednie kroki prawne, w tym między innymi postępowania cywilne, karne lub inne.?nJeśli rozwiążemy Usługi z powodu naruszenia przez Pana/Pani niniejszych Warunków świadczenia usług lub na Pana/Pani żądanie, nie będzie uprawniony ani nie będzie ponosił wobec Workport odpowiedzialności za zwrot niewykorzystanych kredytów lub uiszczonych opłat za korzystanie z Usług Workport .?n8. Przetwarzanie Danych Osobowych Wnioskodawcy Panem/Panią?n ?n Wnioskodawcy przekazują dane osobowe w ramach ubiegania się o oferty pracy lub ogłoszeń o zatrudnieniu. Pan/Pani jest administratorem takich danych osobowych i sam(a) określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Workport nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych Wnioskodawcy lub na zbiorach danych osobowych przez Pana/Pani.?nPan/Pani musi przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów o ochronie danych. Ponadto wprowadzić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z przetwarzaniem, w szczególności z przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.?nKorzystając z Usług, może Pan/Pani napotkać treści lub informacje, które mogą być niedokładne, niekompletne, opóźnione, wprowadzające w błąd, nielegalne, obraźliwe lub w inny sposób szkodliwe. Workport zasadniczo nie sprawdza treści dostarczonych przez Użytkownika. Zgadzacie się, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub informacje innych osób.?n9. Gwarancje?nWorkport nie daje żadnej gwarancji co do przydatności Wnioskodawcy do oferowanej pracy ani dokładności informacji dostarczonych przez Wnioskodawcę.?n10. Znaki Towarowe?nO ile nie powiedzieli nam Państwo inaczej, przekazując nam swoje logo lub znak firmowy lub inny symbol identyfikacyjny lub opis identyfikujący Pracodawcy, udzielają nam Państwo nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, w pełni opłaconej światowej licencji na korzystanie, kopiowanie, wykonywanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie takiego logo lub znaku towarowego do celów wydajnościowych i marketingowych Usług Workport.?n11. Komunikacja z Workport?nMożecie skontaktować się z nami z dowolnego powodu za pośrednictwem e-mail [support@workport.pl].?n?n