Polityka prywatności

System Worport „Szczepienie” utworzono w celu obsługi procesu rejestracji na wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19.

Szanowny Użytkowniku!

Polityka prywatności jest skierowana do Użytkowników systemu rejestracji na szczepienia ochronne przeciw COVID-19 (dalej: „Szczepienie”), która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w tym systemie.

Administratorem danych gromadzonych w systemie jest Personnel Service Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 5, 11-400 Kętrzyn, NIP 8943069469, REGON 363064852.

Z Administratorem można kontaktować się listownie, za pomocą e-mail: biuro@personnelservice.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Mariusza Zajkiewicza, z którym można kontaktować poprzez e-mail: iod@personnelservice.pl lub listownie na adres siedziby. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Podmiotem przetwarzającym, tj. podmiotem odpowiedzialnym za techniczno-organizacyjną obsługę serwisu, jest Workport Sp. z o. o.z siedzibą w ul. B. Chrobrego 5, 11-400 Kętrzyn, KRS 0000775031, NIP 7422265776, REGON 382739858, adres email: support@workport.pl.

Podmiotem przetwarzającym, tj. wykonującym szczepienia jest North Medical Holding Sp. z o.o. Nasza Grupa Medyczna Sp.k. z siedzibą we ul Dworcowej 11B, Wrocław 50-456, NIP: 8971865505, REGON: 382992698, adres email: reklamacje@nasz-gabinet.pl lub kontakt@nasz-gabinet.pl.

PODSTAWĄ PRZETWARZANIA DANYCH JEST:

Dane w Systemie „Szczepienie” przetwarzane są w celu rejestracji na wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 i udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

Przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji na wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 i udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 i udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

1.Dane pacjenta:

informacje niezbędne do przeprowadzania szczepień,

dane osoby poddającej się szczepieniom: imię i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, numer telefonu.

ODBIORCY DANYCH

Dane przetwarzane w ramach Systemu „Szczepienia” są przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z poźn. zm.), a także podmiotom wykonującym szczepienie. Ponadto dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe będą przechowywane w Systemie „Szczepienia” przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym okres niezbędny do rozliczenia szczepienia z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu rejestracji na szczepienia ochronne przeciw COVID-19 w Systemie „Szczepienia” przysługuje prawo:

dostępu do swoich danych osobowych,

sprostowania danych osobowych,

prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych obejmujących imię i nazwisko, numer telefonu, numer PESEL (osoby poddawanej szczepieniu), a w przypadku jego braku – numeru i serii dokumentu tożsamości wskazanego na skierowaniu jest niezbędne do przeprowadzenia rejestracji na szczepienia ochronne przeciw COVID-19 w oparciu o System „Szczepienie”.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do profilowania.

WIADOMOŚCI PRZESYŁANE PRZEZ SYSTEM:

W ramach podniesienia jakości usług w trakcie realizacji projektu, Workport Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości SMS osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszą Politykę Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do informacji związanych z Systemem „Szczepienia”. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do celów statystycznych.

ZABEZPIECZENIE GROMADZONYCH DANYCH

W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadzono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych w serwisie, a także przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.

W przypadku problemów technicznych związanych z działaniem aplikacji należy kontaktować się z infolinią techniczną support@workport.pl.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator Danych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności przez opublikowanie w serwisie nowej polityki prywatności, wraz ze stosownym powiadomieniem o takiej zmianie.

Dlatego też prosimy o potwierdzenie polityki prywatności.