NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowego doładowania telefonu komórkowegow aplikacji mobilnej WorkPort

1. Postanowienia wstępne

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), Spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie tworzy niniejszy Regulamin świadczenia usług.

Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi jest Spółka Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym).

Na podstawie Regulaminu Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie świadczy na rzecz Użytkownika usługę natychmiastowego doładowania konta telefonu prepaid.

2. Definicje

Operator – podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne na rzecz Usługobiorcy; lista Operatorów jest dostępna w Serwisie.

Partner – WorkPort sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie, przy ul. B. Chrobrego 5, 11-400 Kętrzyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775031, o numerze NIP 742-22-65-776, REGON 382739858; podmiot będący administratorem Serwisu.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.

Serwis – serwis internetowy lub aplikacja mobilna Partnera dostępna pod oznaczeniem handlowym WorkPort.

Spółka – Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie; podmiot świadczący usługę natychmiastowego doładowania telefonu.

Usługa Doładowania/Usługa – usługa niezwłocznego zasilenia konta telefonu prepaid, świadczona przez Spółkę na rzecz Użytkownika i opisana w niniejszym Regulaminie.

Doładowanie – zasilenie konta Użytkownika poprzez zwiększenie lub odnowienie limitu usług pre-paid świadczonych w sieci Operatora, następujące w wyniku realizacji Usługi.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usługi Doładowania.

3. Usługa Doładowania

Usługa Doładowania dotyczy kont przedpłaconych dostępnych w sieci Operatora i polega na zwiększeniu lub odnowieniu na koncie telefonu prepaid limitu jednostek taryfowych przeznaczonych do wykorzystania na usługi telekomunikacyjne świadczone przez Operatora zgodnie z regulaminem usług telekomunikacyjnych Operatora.

Usługa Doładowania umożliwia zasilenie konta numeru telefonu prepaid dowolną kwotą w ramach nominałów wybranych przez Użytkownika w Serwisie.

Wartość zasilenia wyrażona jest w kwocie brutto i obejmuje należny podatek VAT.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora. Operator jest wyłącznym podmiotem, do którego Użytkownik powinien kierować uwagi i reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora.

4. Zawarcie i rozwiązanie umowy

Zawarcie umowy o świadczenie Usługi odbywa się za pośrednictwem Serwisu.

W celu skorzystania z Usługi objętej Regulaminem Użytkownik powinien:

złożyć za pośrednictwem Serwisu wniosek o uruchomienie Usługi, w tym podać wymagane dane;

zawrzeć ze Spółką Umowę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu;

dokonać płatności za Usługę Doładowania (lista dostępnych metod płatności jest dostępna w Serwisie).

Spółka wyśle Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy na adres email Użytkownika podany w Serwisie.

Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie i jest dostarczana Użytkownikowi w sposób umożliwiający jej zapisanie na urządzeniu Użytkownika lub wydrukowanie.

Umowa zawierana jest na czas realizacji Usługi Doładowania, a po jej zrealizowaniu wygasa.

5. Realizacja Usługi

Korzystanie z Usługi Doładowania możliwe jest za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem udostępnionych narzędzi płatności.

Wartość Doładowania może zostać przeznaczona na uruchomienie usług telekomunikacyjnych Operatora.

W celu skorzystania z Usługi Doładowania konieczne jest podanie numeru telefonu prepaid, który ma zostać doładowany, kwoty Doładowania oraz adresu e-mail, na który wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi Doładowania oraz za pośrednictwem którego Spółka kontaktuje się z Użytkownikiem.

Ze względu na naturę Usługi Doładowania, której celem jest jak najszybsze zwiększenie limitu jednostek taryfowych, jej realizacja następuje na żądanie Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę od Użytkownika kwoty nabywanego Doładowania. Doładowanie realizowane jest niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż do 5 godzin od otrzymania przez Spółkę zapłaty od Użytkownika.

Doładowanie zostaje zrealizowane z chwilą zwiększenia limitu jednostek taryfowych dla usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora na koncie telefonu prepaid.

Doładowanie konta prepaid rozpoczyna kolejny okres ważności tego konta – na warunkach uzgodnionych przez Użytkownika z Operatorem.

Jeżeli dostawca usług płatniczych Użytkownika pobiera opłaty za realizację płatności na rzecz Spółki – Użytkownik ponosi te opłaty na warunkach uzgodnionych ze swoim dostawcą.

W celu otrzymania faktury VAT za zakupione Doładowanie, Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz w serwisie Spółki https://zasilenia.faktura.pl/. Użytkownik akceptuje wystawianie i dostarczanie faktur VAT w postaci elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu.

6. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka.

Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności Blue Media S.A., uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Usługi.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji uprawnień Użytkownika wynikających z Rozporządzenia możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem odo@bm.pl lub pisemnie na adres Spółki: Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, dopisek: ochrona danych osobowych.

7. Reklamacje i rozstrzyganie sporów

Reklamacje mogą być składane:

a) drogą pisemną - osobiście w Spółce lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca na adres Spółki: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot;b) drogą elektroniczną- za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie:pomoc.bluemedia.pl;c) ustnie- telefonicznie pod nr tel. 58 7604 822 w godzinach 8:00 - 22.00 w dni robocze oraz w soboty w godzinach 8:00 – 16:00 (połączenie płatne według stawek właściwego dla Użytkownika operatora telekomunikacyjnego) lub osobiście do protokołu w Spółce (w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze).

Złożenie reklamacji możliwe jest także przez pełnomocnika Użytkownika, dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej.

Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, numer Doładowania oraz wskazanie danych Użytkownika wraz z jego adresem korespondencyjnym (np. adresem zamieszkania), chyba że: Użytkownik złożył reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie pomoc.bluemedia.pl/ - wówczas adres korespondencyjny nie jest wymagany lub gdy Użytkownik złożył wniosek o otrzymanie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną - wówczas Użytkownik wskazuje adres poczty e-mail do doręczenia odpowiedzi na reklamację (o ile Spółka nie posiada adresu e-mail Użytkownika).

Na żądanie Użytkownika, Spółka potwierdza Użytkownikowi otrzymanie reklamacji pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

Spółka rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 5, Spółka wyjaśnia Użytkownikowi przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia zgodnie z brzmieniem ust. 3 – Spółka zwraca się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie.

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie papierowej na adres korespondencyjny Użytkownika, chyba że: Użytkownik złożył reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie pomoc.bluemedia.pl/- wówczas odpowiedź na reklamację zamieszczana jest w indywidulanym profilu reklamacyjnym Użytkownika dostępnym na stronie pomoc.bluemedia.pl/, lub gdy Użytkownik złożył wniosek o otrzymywanie odpowiedzi pocztą elektroniczną – wówczas odpowiedź na reklamację doręczana jest na podany przez Użytkownika adres poczty e-mail.

Użytkownik powinien mieć na uwadze, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń, może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę.

Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia powództwa przeciwko Spółce do sądu powszechnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej Umowy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość do zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.

Użytkownikowi będącemu konsumentem udostępnia się łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr.

8. Komunikacja i wymogi techniczne

Językiem, w którym Spółka porozumiewa się z Użytkownikiem i zawiera umowę jest język polski.

O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie przewidują inaczej Użytkownik, w szczególności VII (Reklamacje i rozstrzyganie sporów), może komunikować się ze Spółką:

drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie pomoc.bluemedia.pl oraz adres email:zasilenia@bluemedia.pl

telefonicznie, pod nr tel. 58 7604 822 - w dni robocze w godzinach od 8:00 do 22:00, a w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00

na piśmie, pod adresem: Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, z dopiskiem: Doładowania telefonów.

Spółka, z zastrzeżeniem VII (Reklamacje i rozstrzyganie sporów) komunikuje się z Użytkownikiem drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie, przy czym jeśli z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa nie wynika co innego – podstawową formą komunikacji z Użytkownikiem są wiadomości e-mail.

Usługi świadczone w oparciu o niniejszy Regulamin świadczone są drogą elektroniczną, za pomocą sieci Internet. W celu zawarcia Umowy i skorzystania z Usług niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:

dysponowanie urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet oraz pamięć umożliwiającą przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej (np. komputerem lub telefonem komórkowym),

posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie Serwisu, w tym pobieranie i zapisywanie dokumentów w postaci elektronicznej;

posiadanie oprogramowania umożliwiającego prawidłowe wyświetlanie dokumentów w formacie PDF;

posiadanie aktywnego konta e-mail;

posiadanie Karty Płatniczej obsługiwanej w ramach dostępnych metod płatności w Serwisie.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, na których wybór dokonany przez Użytkownika nie miała wpływu (np. operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy Internetu).

Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika, przy korzystaniu z Serwisu treści, co do których wprowadzania Użytkownik nie jest uprawniony, a w szczególności treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.

9. Obowiązywanie i odstąpienie od Umowy

Umowa zawierana jest na czas określony obejmujący realizację pojedynczej Usługi Doładowania. Każdorazowe skorzystanie z Usługi Doładowania wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie i jest dostarczana Użytkownikowi w sposób umożlwiający jej zapisanie na urządzeniu Użytkownika lub wydrukowanie.

Ze względu na charakter Usługi Doładowania, które jako zwiększenie/odnowienie limitu jednostek taryfowych na koncie telefonu prepaid nie może być zwrócone przez Użytkownika, Usługa Doładowania jest realizowana w całości wyłącznie po otrzymaniu od Użytkownika żądania jej natychmiastowego wykonania. Usługa Doładowania wykonywana jest w całości niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od Użytkownika, poprzedzonej żądaniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Oświadczenie o żądaniu natychmiastowej realizacji Usługi Doładowania składane jest za pośrednictwem Serwisu.

O ile nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 6, Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Odstąpienie może zostać dokonane przez złożenie Spółce oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane Spółce także drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie pomoc.bluemedia.pl.

Całkowite zrealizowanie Usługi Doładowania na żądanie Użytkownika, polegające na przekazaniu Operatorowi stosownego komunikatu oraz zwiększeniu limitu jednostek taryfowych na koncie telefonu prepaid, skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika.

Załącznik nr 1 – ustawowy wzór odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat: Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, tel. 58 7604 822, droga elektroniczna: pomoc.bluemedia.pl
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim
  • aszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data
  • (*) Niepotrzebne skreślić