REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do WorkPort Sp. z o. o., obowiązuje od 1 czerwca 2020 r. Poprzednią wersję regulaminu otrzymasz po zgłoszeniu do na adres: support@workport.pl

1. DEFINICJE

„Formularz rejestracyjn” – formularz wypełniany przez Użytkownika niezalogowanego, służący do założenia Konta.

„Konto” – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

„Profil” – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji i innych umiejętności oraz dokumentów Użytkownika.

„Regulamin” – niniejszy Regulamin.

„Serwisy” lub „Serwis, aplikacja lub platforma” – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi.

„Usługi” – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych w oparciu o Regulamin.

„Usługodawca” – WorkPort Sp. z o. o. z siedzibą w Kętrzynie, ul. B. Chrobrego 5, 11-400, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000775031, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7422265776.

„Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

„Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

„Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

„Ustawienia (Prywatność)” – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

„Utwory” – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów lub wybranych Usług.

„Uwierzytelnienie” – usługa uwierzytelniająca polegająca na wysłaniu kodu za pośrednictwem sms lub email, umożliwiająca założenie Konta i uzyskanie do niego dostępu.

„Użytkownik” – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisów lub Pracodawcy lub agencje doradztwa personalnego, którzy publikują ogłoszenia o pracę w Serwisie lub korzystają z innych usług realizowanych przez Usługodawcę.

„Użytkownik niezalogowany” – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.

„Wizerunek” – nazwisko lub pseudonim, wizerunek Użytkownika w rozumieniu art. 23 KC z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa:

• Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego, związane ze świadczeniem Usług.

• Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

• Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisach Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

• Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

• Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. ZAWARCIE UMOWY

• Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisów, które nie wymagają założenia Konta.

• Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego albo dokonania Uwierzytelnienia oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

• Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu loginu (nr. telefonu) i hasła (otrzymanego przy pomocy darmowego sms’a).

• Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny albo dokonując Uwierzytelnienia oświadcza, że:

• podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

• jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług;

• po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego lub dokonanym Uwierzytelnieniu, Usługodawca tworzy Konto o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika numerze telefonu. Na wskazany przez Użytkownika nr telefonu wysyłany jest kod aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Użytkownik ma 60 sekund od momentu otrzymania sms’a aktywacyjnego na dokonanie potwierdzenia założenia Konta. Potwierdzenie założenia Konta zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta i możliwość korzystania z Usług, które wymagają założenia Konta. Jeżeli w terminie 60 sekund od momentu otrzymania sms’a aktywacyjnego Użytkownik nie dokona potwierdzenia założenia Konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Usług, które wymagają założenia Konta;

• Użytkownik/Pracodawca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie;

• Nr telefonu jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika aplikacji mobilnej wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem oraz Użytkownikiem i Użytkownikiem/Pracodawcą związanej ze świadczeniem Usług;

• Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

• Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (nr telefonu);

• Umowa zawierana jest na czas nieokreślony jednak Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana z Użytkownikiem z chwilą usunięcia Konta z aplikacji mobilnej.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

• Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany i Usługodawca są następujące:

• W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej;

• Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania;

• Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Użytkownika niezalogowanego nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Jeżeli zawarcie umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem niezalogowanym nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKA

• Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

• przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów;

• wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług, w sposób wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym Wykaz i opis Usług;

• odmowy świadczenia Usług jeżeli Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany narusza Regulamin;

• dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów poprzez zmianę Regulaminu.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

• Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym Ustawień (Prywatność) i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.

• W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.

• W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwise swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, identyfikacji Użytkownika lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.

• Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

• Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

• podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych;

• publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich;

• wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;

• kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;

• podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Użytkowników niezalogowanych;

• wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

• Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

• Usługi świadczone przez Usługodawcę są płatne, opłaty za usługi są umieszczone w zakładce płatności podczas finalizowania opłaty za usługe.

• Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

• Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: -Visa, -Visa Electron, -MasterCard, -MasterCard Electronic, -Maestro

• Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

• Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

• Usługodawca oraz Użytkownik i Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.

• Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w ramach korzystania z Serwisu i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.

• Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

• Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

• jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

• treści udostępniane przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich;

• informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego;

• utratę przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego;

• szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.);

• podania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji;

• nieprzestrzeganie przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego postanowień Regulaminu.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

• Każdy Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

• Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

• Użytkownik i Użytkownik niezalogowany mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

• Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

• Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

• oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr. telefonu);

• adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy;

• przedmiot reklamacji;

• okoliczności uzasadniające reklamację.

• Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

• Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:

• na adres Usługodawcy: WorkPort Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 5, 11-400 Kętrzyn;

• na adres poczty elektronicznej: support@workport.pl.

• Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego.

• Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

10. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

• Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisów: pisemnie na adres Usługodawcy: WorkPort Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 5, 11-400 Kętrzyn, mailowo na adres: support@workport.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: tel. 574 520 850 w dni robocze od Poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 -16:00.

• Opłata dla Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego za połączenie z numerami telefonów wskazanymi w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.

11. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

• Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

• W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik niezalogowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.

• Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:

• naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego istotnych postanowień Regulaminu;

• powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

• umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

• wykorzystywania przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem.

• O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w zakresie odpowiedzialności podmiotu, zakończyć świadczenie Usług (w tym usługi Konta) za pośrednictwem Serwisu, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:

• jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

• realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

• zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem;

• wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.

• Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem emaila lub informacji push na telefonu udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, w terminie 7 dni od momentu opublikowania. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

• Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

• Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.

• Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.

• W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1

WYKAZ I OPIS USŁUG

Usługi dostępne dla Użytkowników: Konto WorkPort.pl

• Konto, za pomocą którego Użytkownik przechowuje swoje dane związane z przebiegiem kariery zawodowej/zamieszczanie ogłoszeń celem zatrudnienia oraz korzysta ze wszystkich, aktualnie dostępnych funkcjonalności Konta.

• Korzystanie z niektórych funkcjonalności Konta może być uzależnione od:

• wypełnienia określonych pól w Koncie – w takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola;

• zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych niż określony przez Usługodawcę limit wielkości zamieszczanych plików;

• podania odpowiednich treści i formy danych, które muszą być adekwatne do określonej przez Usługodawcę specyfiki i przeznaczenia danych (np. zdjęcie profilowe nie wymagane ale powinno przedstawiać wizerunek Użytkownika w sposób umożliwiający jego rozpoznanie).

W ramach Usługi: Konto WorkPort.pl

Usługodawca zapewnia następujące funkcjonalności:

• Aplikowanie Profilem

Skorzystanie z Aplikowania Profilem możliwe jest wyłącznie po uzupełnieniu przez Użytkownika w Profilu danych osobowych.

• Rekomendowane oferty pracy

Usługodawca informuje Użytkownika – za pomocą specjalnego, indywidualnych powiadomień – o ofertach pracy publikowanych w Serwisie, dopasowanych do preferencji i zainteresowań Użytkownika. Powiadomienia tworzoną się dla indywidualnego Użytkownika na podstawie analizy jego preferencji i zainteresowań, w tym ofert pracy, które Użytkownik wysyłał za pośrednictwem aplikacje oraz informacji przetwarzanych w związku z innymi Usługami świadczonymi przez Usługodawcę. Rekomendowane oferty pracy są prezentowane Użytkownikowi przez Usługodawcę w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień w Ustawieniach (Prywatność) lub w innym miejscu wskazanym w Serwisach.

• Informowanie o statusie aplikacji

Usługodawca informuje Użytkownika o statusie złożonej aplikacji na ofertę pracy opublikowaną w Serwisach, na podstawie aktywności pracodawcy, począwszy od momentu odebrania aplikacji przez pracodawcę do momentu jej rozpatrzenia. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi podsumowanie statusów złożonych aplikacji o ile pracodawca umożliwi Usługodawcy podanie takich informacji. Usługodawca może przekazać Użytkownikowi informacje, o których mowa powyżej, w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą: specjalnych dedykowanych wiadomości e-mail/sms przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika numer telefonu/adres email w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień w Ustawieniach (Prywatność) lub w innym miejscu wskazanym w Serwisach.

• Zapisane oferty pracy

Użytkownik ma możliwość zapisania wybranych przez siebie ofert pracy w celu ich wyróżnienia na wynikach wyszukiwania i na podglądzie oferty pracy, jak również w celu ułatwienia dostępu do nich. Zapisane oferty pracy będą dostępne w dedykowanej zakładce w Koncie. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi zapisanymi ofertami pracy za pośrednictwem Konta, w szczególności może je usuwać i przechowywać przy nich notatki. Użytkownik/Pracodawca zachowuje prawo do usunięcia oferty z Zapisanych ofert pracy wraz z terminem zakończenia publikacji oferty pracy w Serwisie. Usługodawca może przekazać Użytkownikowi informacje o Zapisanych ofertach pracy w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień w Ustawieniach (Prywatność) lub w innym miejscu wskazanym w Serwisach. Usługodawca zachowuje prawo do usunięcia oferty z Zapisanych ofert pracy, jeżeli oferta będzie niezgodna z prawem, obraźliwa, wulgarna lub Pracodawca nie będzie aktywnym podmiotem w CEiDG/KRS.

• Historia aplikowania na oferty pracy

Użytkownik ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty pracy, fakt zaaplikowania na ofertę pracy, liczba wysłanych aplikacji oraz daty ich wysłania są automatycznie zapisywane w Koncie.

• Udostępnianie Profilu

Udostępnianie Profilu to Usługa, w ramach której Użytkownik może udostępnić swój Profil Pracodawcom. Usługa może być świadczona przez Usługodawcę, działającego jako agencja doradztwa personalnego, w następujący sposób:

• Usługodawca umożliwia Użytkownikom aplikacji udostępnienie profilu Pracodawcom posiadającym aktywne ogłoszenia poprzez funkcję „Aplikuj”, umożliwiając Pracodawcom kontakt z Użytkownikiem na potrzeby prowadzonych przez siebie rekrutacji;

• Usługodawca umożliwia Użytkownikom aplikacji udostępnienie profilu Pracodawcom posiadającym aktywne ogłoszenia poprzez funkcję „Zadzwoń” umożliwiając Użytkownikom kontakt z Pracodawcom na potrzeby prowadzonych rekrutacji.

Usługodawca gwarantuje, że dojdzie do udostępnienia Profilu Użytkownika Pracodawcom, nie gwarantujemy ani że Pracodawcy po jego otrzymaniu skontaktują się z Użytkownikiem.

• Wyszukanie Pracy/Pracodawcy

Wyszukanie Pracy/Pracodawcy polega na udostępnieniu Użytkownikowi aplikacji mobilne w systemie informatycznym Usługodawcy, na zasadach przez niego określonych. Użytkownicy mogą w nim samodzielnie wyszukać oferty Pracy lub Pracodawców.

W ramach Wyszukania ofert Pracy lub Pracodawców, dane osobowe Użytkownika udostępniane będą potencjalnie Pracodawcom publikującym oferty pracy w Serwisie.

Usługi dostępne dla Użytkowników: Aplikacja mobilna „WorkPort.pl”

Aplikacja mobilna Usługodawcy umożliwiająca Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu korzystanie za pomocą wybranych funkcjonalności aplikacji i jej usług mobilnych z wybranych funkcjonalności Konta i Usług.

Inne usługi

Usługi niewymienione w Regulaminie świadczone są przez Usługodawcę na zasadach określonych we właściwych regulaminach.

partners