Ogólne warunki świadczenia usług

Obowiązują od: 01.11.2019

PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG. KORZYSTAJĄC Z USŁUG WORKPORT, ZGADZA SIĘ PAN/PANI NA (1) OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG WORKPORT; ORAZ (2) POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH WORKPORT. JEŚLI NIE ZGADZA SIĘ PAN/PANI Z TYMI WARUNKAMI, LEPIEJ POWSTRZYMAĆ SIĘ OD KORZYSTANIA Z USŁUG WORKPORT. NAGŁÓWKI ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH.

1. Definicje

„Aplikacja mobilna” oznacza oprogramowanie zainstalowane w różnych sklepach z aplikacjami, dostępne dla użytkownika lub jego urządzenia (telefony komórkowe i tablety) lub używane w inny sposób, za pośrednictwem którego można uzyskać dostęp do usług Workport.

„Strona internetowa” oznacza stronę internetową [www.workport.pl], na której użytkownicy mogą uzyskać informacje o usługach Workport, a pracodawcy mogą uzyskać dostęp do usług Workport.

„Wnioskodawca” oznacza osobę, która składa lub chce ubiegać się o ofertę pracy za pośrednictwem usług Workport zgodnie z postanowieniami określonymi w warunkach świadczenia usług Workport dla Wnioskodawcy.

„Pracodawca” oznacza osobę, która oferuje lub chce oferować oferty pracy (stanowisko pracy) za pośrednictwem usług Workport zgodnie z postanowieniami określonymi w warunkach świadczenia usług Workport dla Pracodawcy.

„Użytkownicy” oznaczają łącznie Wnioskodawców i Pracodawców, a także innych użytkowników przeglądających usługi Workport.

„Oferta pracy” oznacza stanowisko pracy utworzone przez Pracodawcę za pośrednictwem usług Workport. „Ogłoszenie o zatrudnieniu” oznacza elektroniczny formularz powiadomienia wysłany przez Pracodawcę za

pośrednictwem usług Workport o zamiarze zatrudnienia kogoś do wykonania określonej jednorazowej pracy.

„System zarządzania” oznacza zainstalowane narzędzie na stronie internetowej, które pomaga Pracodawcom aktualizować dane Wnioskodawców, śledzić interakcje każdego Wnioskodawcy i zarządzać jego kontami.

„Platformy stron trzecich” oznaczają obsługiwane przez strony trzecie platformy inne niż Workport, których linki mogą znajdować się na Stronie internetowej lub w Aplikacji mobilnej.

Wszystkie warunki określone w sekcji 1 ogólnych warunków świadczenia usług Workport będą interpretowane w tym samym znaczeniu zarówno w warunkach świadczenia usług dla Wnioskodawcy, jak i Pracodawcy. Ponadto warunki, które nie zostały zdefiniowane w punkcie 1 niniejszych warunków świadczenia usług, należy interpretować zgodnie z tekstem, w którym zostały wymienione.

2. Na co Pan/Pani się zgadza?

2.1. Cała umowa

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług Workport, warunki świadczenia usług Workport dla Wnioskodawcy oraz warunki świadczenia usług Workport dla Pracodawcy opisują stosunek umowny („Umowa”), jak podano poniżej. Warunki świadczenia usług Workport dla Wnioskodawcy oraz warunki świadczenia usług Workport dla Pracodawcy stanowią integralną część niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług Workport. Warunki świadczenia usług Workport dla Wnioskodawcy dotyczą wyłącznie Wnioskodawcy, natomiast warunki świadczenia usług Workport dla Pracodawcy dotyczą wyłącznie Pracodawcy.

Niniejsza umowa zastępuje wszelkie inne umowy, zarówno ustne, jak i pisemne, dotyczące świadczenia usług Workport i żadne uzupełnienie, modyfikacja lub zmiana niniejszej umowy nie będzie wiążąca, chyba że zostanie to określone w niniejszej umowie.

2.2. Strony niniejszej umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta między Panem/Panią („Pan(i)” lub „Pana(i)”) a Workport Sp. z o.o. (w tym jej spółki zależne, stowarzyszone, agenci i cesjonariusze) („Workport”, „my”, „nas”, „nasz”), w zakresie korzystania ze strony internetowej i/lub aplikacji mobilnej, w tym korzystania z dowolnej usługi oferowanej za ich pośrednictwem oraz dostępu do informacji o koncie Workport i usługi za ich pośrednictwem (łącznie „usługa(i) Workport” lub „usługa(i)”).

2.3. Zmiany w niniejszej umowie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług Workport, warunków świadczenia usług Workport dla Wnioskodawcy i warunków świadczenia usług Workport dla Pracodawcy poprzez ich zmianę na stronie internetowej, pod warunkiem jednak, że takie zmiany nie będą narzucać dodatkowych zobowiązań dotyczących działań podjętych przed wprowadzeniem zmiany, chyba że wyraźnie zgadzacie się na takie zmiany (na przykład poprzez potwierdzenie transakcji płatniczej). Ponadto ZGADZA SIĘ PAN/PANI AKCEPTOWAĆ WSZELKIE ZMIANY NINIEJSZEJ UMOWY, WYKORZYSTUJĄC USŁUGI WORKPORT PO OPUBLIKOWANIU ZMIAN. Jeśli dokonamy jakichkolwiek zmian w niniejszej umowie, które uznamy za istotne, dołożymy uzasadnionych starań, aby poinformować Pana/Pani o takich zmianach, ale Pana/Pani obowiązkiem jest zapoznanie się z umową publikowaną na stronie internetowej od czasu do czasu, aby sprawdzić, czy nie została zmieniona.

3. Jak Workport będzie służył

3.1. Usługi i opłaty

Dostępne na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej usługi są dostarczane przez Workport dla celów: 1) osób poszukujących możliwości zatrudnienia i informacji o karierze;

2) pracodawców starających się rekrutować pracowników.

Pracodawcy zamieszczają oferty pracy i ogłoszenia o zatrudnieniu za pośrednictwem strony internetowej. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o oferty pracy lub ogłoszeniach o zatrudnieniu za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dla wygody każdy Pracodawca ma dostęp do systemu zarządzania, który pomaga śledzić interakcje Wnioskodawcy z ofertami pracy i ogłoszeniami o zatrudnieniu Pracodawcy.

Workport może pobierać opłaty za usługi. Wszystkie koszty usług są określone w tabeli opłat na stronie internetowej. Możemy dodać/zmienić nasz harmonogram opłat w dowolnym momencie, a nowy harmonogram opłat będzie egzekwowany natychmiast po opublikowaniu go na Stronie internetowej lub po powiadomieniu Pana/Pani pocztą elektroniczną. Żadne opłaty nie podlegają zwrotowi, a wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.

3.2. Usługi dodatkowe

Strona internetowa i aplikacja mobilna zawierają linki do platform stron trzecich, w których użytkownicy mają możliwość uzyskania różnych usług, takich jak ubezpieczenie, zakup biletów, przekaz pieniężny, doładowanie konta mobilnego itp. („Usługi dodatkowe”). Korzystacie z usług dodatkowych na własne ryzyko. Nie jesteśmy stroną umów dodatkowych o świadczenie usług i działamy jako platforma technologiczna. Workport nie ma kontroli nad jakością, dokładnością, kompletnością, prawdziwością ani legalnością usług dodatkowych świadczonych przez strony trzecie. Nie pobieramy żadnych opłat za usługi dodatkowe.

3.3. Messenger

Workport zainstalował narzędzie, które umożliwia komunikację między autoryzowanymi użytkownikami („Messenger”). Messenger może być użyteczny po tym, jak Pracodawca odpowie na wniosek lub wyrazi chęć samodzielnego przyciągnięcia Wnioskodawcy na daną ofertę pracy. Tam, gdzie udostępniliśmy ustawienia, Użytkownicy będą mogli śledzić publiczne czaty prowadzone w serwisie.

Można dołączać pliki i dokumenty w ramach komunikacji za pośrednictwem Messengera. Workport zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub wielkości plików, które można przesyłać za pośrednictwem Messengera.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie treści i inne informacje przesyłane za pośrednictwem Messengera są szyfrowane. Niezależnie od tego Workport nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ani ochronę informacji (w tym plików i dokumentów) przesłanych za pośrednictwem Messengera.

Nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania jakichkolwiek informacji lub treści w naszym Serwisie (w tym plików przesyłanych za pośrednictwem Messengera) i możemy je usunąć według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez.

3.4. Zbieranie informacji o Panu/Pani

Nasze gromadzenie i wykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Usługi jest regulowane przez naszą politykę prywatności i ochrony danych dostępną pod adresem [workport.pl].

Zgadza się Pan/Pani, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe, które podaje zgodnie z warunkami polityki prywatności i osobistym wyborem (w tym ustawieniami).

4. Pana/Pani korzystanie z usług Workport

4.1. Odpowiedzialność za Pana/Pani korzystanie

Pan/Pani może korzystać z naszych usług i ich zawartości wyłącznie do celów zgodnych z prawem i zgodnie z obowiązującym prawem, a także nie wolno przechowywać, rozpowszechniać ani przekazywać jakichkolwiek nielegalnych materiałów, w przeciwnym razie może zostać narażony na odpowiedzialność karną i/lub cywilną. Usługi Workport są dostępne wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zgadza się Pan/Pani, że jeśli strona trzecia twierdzi, że materiał, który przekazał(a) Workport, jest niezgodny z prawem, będzie Pan/Pani ponosić ciężar ustalenia, czy jest on zgodny z prawem. Rozumie i zgadza się Pan/Pani, że wszystkie materiały opublikowane publicznie lub prywatnie przesłane w naszych usługach lub za ich pośrednictwem są wyłączną odpowiedzialnością nadawcy, a nie Workport, i że jest Pan/Pani odpowiedzialny(a) za wszystkie materiały, które przesyła, publikuje publicznie lub w inny sposób przekazuje do naszych usług lub za ich pośrednictwem.

4.2. Dostarczanie dokładnych informacji

Rejestracja konta wymaga przesłania nam określonych informacji. Przekazując informacje Workport, zgadza się Pan/Pani podać tylko prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie oraz zgadza się nie wprowadzać w błąd co do swojej tożsamości lub informacji o koncie. Ponadto zgadza się Pan/Pani na aktualizowanie i poprawianie informacji o koncie.

Workport przeprowadza weryfikację SMS-em każdego Użytkownika przed udzieleniem dostępu do nowego konta.

Workport ma prawo wymagać danych identyfikacyjnych w formie elektronicznej, które jednoznacznie Pana/ Pani reprezentują. Zobowiązał(a) się dostarczyć Workport prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne dane identyfikacyjne.

Zgadza się Pan/Pani, że jest możliwość odmówienia dostępu do Usług Workport lub korzystania z nich, jeśli nie przejdzie weryfikacji lub odmówi przedstawienia dowodu tożsamości.

4.3. Dostęp do własnego konta

Pan/Pani jest odpowiedzialny(a) za utrzymanie w tajemnicy poświadczeń logowania do swojego konta. Zgadza się na ustanowienie rozsądnych procedur bezpieczeństwa i kontroli w celu ograniczenia dostępu do informacji identyfikujących o sobie.

Nie ma Pan/Pani praw własności do własnego konta, a jeśli Pana/Pani konto zostanie zamknięte przez siebie lub przez nas, zawartość konta może być niedostępna. Workport zastrzega sobie prawo do usunięcia konta w przypadku braku aktywności.

4.4. Pana/Pani treść

Pan/Pani rozumie i zgadza się, że według własnego uznania przechowujemy, sprawdzamy, blokujemy lub usuwamy Pan/Pani konto w Workport, które według wyłącznego osądu Workport narusza niniejszą umowę lub które może być nielegalne, lub które może naruszać prawa, szkodzić lub grozić bezpieczeństwu innych Użytkowników lub osób trzecich.

Pan/Pani ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane lub wyświetlane na swoim koncie lub przekazywane innym Użytkownikom.

Publikując treści, Pan/Pani automatycznie przyznaje, oświadcza i gwarantuje, że ma prawo udzielić nam nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, w pełni płatnej światowej licencji na korzystanie, kopiowanie, wykonywanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie takich informacji i treści oraz do udzielania i autoryzowania podlicencji na powyższe.

Zgadza się Pan/Pani, że będziemy wyłącznie i bezterminowo posiadać wszelkie prawa, tytuł i interes do treści opublikowanych Panem/Panią w Workport i będziemy mieć prawa do rozpowszechniania, licencjonowania, sublicencji, wprowadzania na rynek, promowania, wystawiania i innego wykorzystywania wszystkich praw do nich w jakimkolwiek czasie, w jakimkolwiek miejscu, we wszystkich językach i we wszystkich formatach medialnych i za pomocą wszelkich środków (niezależnie od tego, czy są one obecnie znane, czy później opracowane), bez dalszych zobowiązań ani rekompensat.

4.5. Treść Workport

Informacje na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie składamy żadnych obietnic co do ich kompletności, terminowości lub dokładności. Informacje i materiały zawarte na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dostęp do usług Workport może od czasu do czasu być niedostępny, opóźniony, ograniczony lub spowolniony z powodu, między innymi:

♦ serwera, sieci, awarii sprzętu (w tym urządzenia własnego), linii i połączenia telekomunikacyjnego oraz innego sprzętu elektronicznego i mechanicznego;

♦ awarii oprogramowania, w tym między innymi błędów, wirusów, problemów z konfiguracją, niekompatybilnością systemów, narzędzi lub aplikacji, działania programów kontrolnych, nieczytelnych kodów lub nieprawidłowości w obrębie poszczególnych dokumentów lub innych treści;

♦ przeciążenia zdolności systemu;

♦ szkody spowodowanej trudną pogodą, trzęsieniem ziemi, wojną, powstaniem, zamieszką, zamieszaniem

społecznym, wypadkiem, pożarem, zalaniem, wybuchem, awarią mechaniczną lub klęską żywiołową

♦ przerwania (częściowego lub całkowitego) dostaw energii lub innej użyteczności usług; strajku lub

innego zatrzymania siły roboczej (częściowego lub całkowitego);

♦ ograniczenia rządowego lub regulacyjnego, decyzji sądowej lub innej interwencji zewnętrznej; lub

♦ wszelkiej innej przyczyny (podobnej lub niepodobnej do powyższych) w jakikolwiek sposób niezależne od Workport.

4.6. Linki do innych stron internetowych

Linki do stron internetowych innych niż Workport są podawane wyłącznie jako wskazówki do informacji na tematy, które mogą być przydatne dla użytkowników usług, a Workport nie ma kontroli nad treścią na takich stronach internetowych innych niż Workport. Workport nie udziela żadnych gwarancji dotyczących zawartości takich stron internetowych, w tym dokładności, kompletności, niezawodności tych stron internetowych, a także nie gwarantuje, że taka strona internetowa lub treści są wolne od jakichkolwiek roszczeń dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innego naruszenia praw osób trzecich lub że taka strona internetowa lub treść są pozbawione wirusów lub innego zanieczyszczenia. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani skorzystać z linku do strony internetowej nie kontrolowanej przez Workport, w tym hiperłącza do reklamowanych witryn, musi to zrobić na własne ryzyko. Workport nie gwarantuje autentyczności dokumentów w Internecie. Linki do stron innych niż Workport nie oznaczają poparcia ani odpowiedzialności za opinie, pomysły, produkty, informacje lub usługi oferowane na takich stronach ani żadne oświadczenia dotyczące treści na tych stronach.

4.7. Zamknięcie Pana/Pani konta

Może Pan/Pani poprosić o zamknięcie konta w dowolnym momencie. Po zamknięciu konta anulujemy wszelkie oczekujące transakcje, chyba że jest to prawnie zabronione. Nie może Pan/Pani zamknąć swojego konta, aby uniknąć dochodzenia. Pozostanie Pan/Pani odpowiedzialny(a) za wszystkie zobowiązania związane z kontem, nawet po jego zamknięciu. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i ochrony danych oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, przepisami i regulacjami stanowymi.

4.8. Komunikacja z Workport

Możecie skontaktować się z nami poprzez e-mail [support@workport.pl] lub formularz zwrotny znajdujący się pod adresem [www.workport.pl].

5. Jak NIE można korzystać z usług Workport

5.1 Korzystając z usług Workport, zgadza się na to, że Pan/Pani

♦ nie będzie angażować się w żadne działania związane z Workport, które naruszają obowiązujące prawo lub naruszają niniejszą umowę lub inne umowy lub zasady, które stosuje z Workport;

♦ nie dostarczy fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji;

♦ nie dostarczy informacji należących do żadnej innej osoby niż ty sam lub nie będzie korzystać z konta

należącego do innej osoby dla siebie lub w imieniu innej osoby;

♦ nie będzie publikować treści, które są:

▪ wyraźnie obraźliwe dla społeczności internetowej, takie jak treści promujące rasizm, bigoterię,

nienawiść lub jakiekolwiek formy przemocy fizycznej w stosunku do jakiejkolwiek grupy lub

osoby;

▪ nękają lub popierają nękanie innej osoby;

▪ obejmują przekazywanie „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków” lub niezamówionej masowej

wysyłki lub „spamowania”;

▪ promują informacje, o których wie Pan/Pani, że są zniesławiające, fałszywe, wprowadzające w

błąd lub promują nielegalne działania albo zachowania, które są obelżywe, groźne,

nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;

▪ promują nielegalną lub nieautoryzowaną kopię dzieła chronionego prawem autorskim innej

osoby, na przykład dostarczanie pirackich plików lub linków do nich, dostarczanie informacji umożliwiających ominięcie produkcji zainstalowanych urządzeń chronionych prawem autorskim;

▪ zawierą strony z ograniczeniami dostępu lub chronione hasłem albo ukryte strony lub obrazy (te, które nie są połączone z inną dostępną stroną lub z innej dostępnej strony);

▪ wyświetlają publicznie nieodpowiednie treści lub materiały (obejmujące na przykład nagość, bestialstwo, pornografię, przemoc graficzną lub działalność przestępczą);

▪ dostarczają materiały, które wykorzystują osoby w wieku poniżej 18 lat lub pełnoletnie w Pana/ Pani jurysdykcji (jeśli są inne niż 18 lat) lub żądają danych osobowych od takich osób;

▪ zapewniają informacje instruktażowe na temat nielegalnych działań, takich jak wytwarzanie lub kupowanie nielegalnej broni, naruszanie czyjejś prywatności lub dostarczanie lub tworzenie wirusów komputerowych;

▪ wykonane przez grupy terrorystyczne lub treści wspierające akty terrorystyczne, w tym rekrutację;

▪ wyłudzają hasła lub dane osobowe w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem od innych użytkowników;

▪ angażują innych użytkowników w działania komercyjne bez uprzedniej pisemnej zgody Workport, takie jak konkursy, loterie, handel wymienny i reklama;

♦ nie będzie promować informacji o handlu ludźmi ani żadnych treści promujących zaangażowanie ludzi w wykorzystywanie oszustw, siły lub przymusu w celu uzyskania siły roboczej, która będzie przedmiotem handlu ludźmi.

♦ nie będzie umieszczać na swoim koncie żadnych numerów telefonów, adresów, nazw, adresów URL ani adresów e-mail stron trzecich. Nie wolno umieszczać w korespondencji z innymi użytkownikami żadnych adresów URL, adresów e-mail ani numerów telefonów i faksów stron trzecich;

♦ nie będzie korzystać z usług Workport w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi;

♦ nie będzie zbierać danych ze Strony internetowej lub Aplikacji mobilnej ani za pośrednictwem autoryzowanych i nieautoryzowanych sposobów za pomocą zautomatyzowanych środków (botów, wormów, scraperów lub równoważnych środków), ani poprzez zakładanie fałszywych kont użytkowników lub anonimowych serwerów proxy lub równoważnych środków, lub obchodząc wszelkie środki techniczne, aby zapobiec zakazanej działalności. Nie wolno zbierać danych ze Strony

internetowej lub Aplikacji mobilnej w żaden inny sposób, w tym zbierać dane ręcznie;

♦ nie podejmie żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę, w tym między innymi ataki typu „odmowa usługi”, „spam” lub jakiekolwiek

inne niezamówione techniki przeciążenia.

5.2. Nielegalne korzystanie z Usług Workport zostanie zbadane, Pana/Pani konto zostanie usunięte i mogą zostać podjęte odpowiednie kroki prawne, w tym między innymi postępowania cywilne, karne lub inne.

6. Rozwiązywanie sporów

6.1. Spory między użytkownikami

Pan/Pani ponosi wyłączną odpowiedzialność za interakcje z innymi Użytkownikami. Workport zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, monitorowania sporów między Panem/Panią a innymi użytkownikami.

6.2. Spory z Workport

Jeśli powstanie spór między Panem/Panią a nami, naszym celem jest zapewnienie neutralnych i opłacalnych środków szybkiego rozwiązania sporu. W przypadku sporu zachęcamy najpierw do skontaktowania się z nami pocztą elektroniczną [support@workport.pl], aby spróbować rozwiązać problem bezpośrednio z nami.

6.3. Obowiązkowe postępowanie sądowe

TA SEKCJA MA WPŁYW NA PAŃSTWA PRAWA, PRZECZYTACIE UWAŻNIE PRZED WYRAŻENIEM ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie, wszelkie spory lub roszczenia związane w jakikolwiek sposób z dostępem do usług Workport, korzystaniem z usług Workport lub w inny sposób wynikający z niniejszej umowy lub usług Workport lub z nią związane, których nie można rozwiązać bezpośrednio między Panem/Panią a Workport rozstrzyga właściwy sąd Rzeczypospolitej Polskiej.

6.4. Ograniczenia

Pan/Pani i Workport zgadzają się, że wszelkie spory sądowe będą ograniczone do sporu między Workport a Panem/Panią indywidualnie. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo: (i) nie można łączyć między sobą żadnych sporów sądowych; (ii) nie ma prawa ani upoważnienia do rozstrzygania jakiegokolwiek sporu na podstawie powództwa zbiorowego ani do korzystania z procedur powództwa zbiorowego; oraz (iii) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek spór został wniesiony w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.

6.5. Wyjątki od nieformalnych negocjacji i obowiązkowych sporów sądowych

Pan/Pani i Workport zgadzają się, że następujące spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji i obowiązkowych sporów sądowych (i) wszelki spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę, lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Pana/ Pani lub Workport; oraz (ii) wszelkie roszczenia o zastosowanie środka zabezpieczającego.

7. Różne przepisy

7.1. Zarządzanie

Zarządzamy i kontrolujemy usługi Workport z naszego biura przy ul. B. Chrobrego 5, 11-400 w Kętrzynie, Polska. Informacje dostarczone przez Workport nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami lub które podlegałoby Workport wszelkim wymogom rejestracji w obrębie takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do usług Workport z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim obowiązują przepisy lokalne. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Można rozwiązać niniejszą Umowę, niszcząc wszystkie materiały uzyskane za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji mobilnej, płacąc wszystkie kwoty, które należy zapłacić (w tym wszelkie opłaty lub wydatki poniesione lub nałożone przez Usługi Workport) w całości i usuwając konto oraz Aplikację mobilną. Przywileje przyznane Panu/Pani na podstawie Ogólnych warunków świadczenia usług wygasną natychmiast i automatycznie bez dodatkowego powiadomienia ze strony Workport, jeżeli według naszego wyłącznego uznania nie dotrzyma Pan/Pani któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszej Umowy. Ani przebieg postępowania między stronami, ani praktyka handlowa nie będą działać na rzecz zmiany niniejszych warunków świadczenia usług. Nie może Pan/Pani scedować niniejszych Warunków świadczenia usług oraz wynikających z nich praw i obowiązków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, ale możemy przenieść niniejsze Warunki świadczenia usług oraz nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną stronę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Na nasze żądanie dostarczy Pan/Pani nam wszelką dokumentację lub informacje niezbędne do zweryfikowania zgodności z niniejszą Umową. Zgadza się Pan/Pani, że Warunki świadczenia usług nie będą interpretowane przeciwko Workport z powodu ich sporządzenia. Niniejszym zrzeka się Pan/Pani wszelkiej obrony, jaką może mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszej Umowy i brak podpisania przez strony niniejszej Umowy.

7.2. Wykonalność i obowiązujące prawo

Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez Workport jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsza Umowa nie może być przez Pana/Pani zmieniana ani modyfikowana. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne, niewykonalne postanowienie lub warunek zostanie zastąpione(y) wykonalnym postanowieniem lub warunkiem najbliższym, leżącym u podstaw niewykonalnego postanowienia lub warunka, a pozostałe postanowienia zostaną wykonane. Dostęp do usług Workport i korzystanie z usług Workport oraz warunki niniejszej Umowy regulują przepisy prawa polskiego.

7.3. Własność intelektualna

Cała zawartość, projekt, grafika, kompilacja, tłumaczenie, konwersja cyfrowa i inne sprawy związane z Usługami Workport są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym między innymi prawami własności intelektualnej) i stanowią własność Workport lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych. Kopiowanie, redystrybucja, wykorzystywanie lub publikowanie przez Pana/ Pani dowolnej części Strony internetowej lub Aplikacji mobilnej, o ile wyraźnie nie jest dozwolone w niniejszej Umowie, jest surowo zabronione. Korzystanie z usług Workport nie daje żadnych praw własności intelektualnej do treści, dokumentów lub innych materiałów, do których można uzyskać dostęp. Zamieszczanie informacji lub materiałów na Stronie internetowej lub w Aplikacji mobilnej nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i materiałów.

7.4. Odszkodowanie

Zgadza się Pan/Pani zabezpieczyć, bronić i chronić nas i naszych partnerów przed wszelką odpowiedzialnością związaną z korzystaniem z usług Workport lub jakimkolwiek naruszeniem niniejszej Umowy.

7.5. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

USŁUGI WORKPORT ŚWIADCZONE SĄ „TAK, JAK SĄ” I „JAK DOSTĘPNE”. MY I NASI PARTNERZY NIE PODEJMUJEMY ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH (I) TREŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI USŁUG LUB BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO Z PRZESYŁANIEM INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM USŁUG WORKPORT LUB (II) DOKŁADNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI TREŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB W APLIKACJI MOBILNEJ. MY I NASI PARTNERZY ZRZEKAMY SIĘ, BEZ OGRANICZEŃ, JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUG WORKPORT, W TYM WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH BRAKU NARUSZENIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WORKPORT I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZERWY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA AWARIE SYSTEMU LUB INNE ZAKŁÓCENIA, KTÓRE MOGĄ WPŁYNĄĆ NA ODBIÓR, PRZETWARZANIE, AKCEPTACJĘ, ZAKOŃCZENIE LUB ROZLICZENIE TRANSAKCJI PŁATNICZYCH LUB USŁUGI WORKPORT LUB USŁUGI OSÓB TRZECICH.

WORKPORT NIE GWARANTUJE JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ANI ZDOLNOŚCI WNIOSKODAWCY. PRACODAWCA AKCEPTUJE CAŁE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z PRACY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ.

7.6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WORKPORT I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z JAKICHKOLWIEK USŁUG DOSTĘPNYCH Z LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ. W SZCZEGÓLNOŚCI WORKPORT I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DZIAŁALNOŚCI, UTRATY ZYSKÓW, SPORÓW SĄDOWYCH ITP.), NARUSZENIA GWARANCJI, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB; ANI MY, ANI NASI PARTNERZY NIE JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA STRON TRZECICH JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. ŻADNA Z USŁUG WORKPORT NIE BYŁABY ŚWIADCZONA BEZ TAKICH OGRANICZEŃ. ŻADNA PORADA LUB INFORMACJA, ZARÓWNO USTNA, JAK I PISEMNA, KTÓRĄ OTRZYMUJECIE OD NAS ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM NIE TWORZY GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE. ANI MY, ANI NASI PARTNERZY NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK AWARIE LUB OPÓŹNIENIA WYNIKAJĄCE Z DOWOLNEGO STANU STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ POZA NASZĄ UZASADNIONĄ KONTROLĄ.

Możliwe jest, że inni Użytkownicy mogą publikować lub przekazywać obraźliwe lub nieprzyzwoite materiały za pośrednictwem Strony internetowej lub Aplikacji mobilnej i że Użytkownik może być mimowolnie narażony na takie obraźliwe lub nieprzyzwoite materiały. Możliwe jest również, że inni Użytkownicy uzyskają dane osobowe o Panu/Pani ze względu na korzystanie z usług Workport. Workport nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych, które ujawnia Pan/Pani na Stronie internetowej lub w Aplikacji mobilnej. Prosimy dokładnie wybrać rodzaj informacji, które publikuje lub udostępnia Pan/Pani innym Użytkownikom.

WORKPORT WYKLUCZA CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA AKTY LUB POMINIĘCE INNYCH UŻYTKOWNIKÓW, CZY TAKIE AKTY LUB POMINIĘCIA SĄ PODCZAS WYKORZYSTYWANIA USŁUG WORKPORT LUB INNYCH.

W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WORKPORT WOBEC PANA/PANI W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI WORKPORT NIE PRZEKROCZY 100 USD.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZYM PUNKCIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W PUNKCIE 7.5 NINIEJSZEJ UMOWY NIE MAJĄ NA CELU OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ZMIANY PANA/PANI PRAW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

7.7. Brak beneficjentów zewnętrznych

Niniejsza Umowa zostaje zawarta między Panem/Panią a Workport. Żaden Użytkownik nie ma żadnych praw do zmuszania Workport do egzekwowania wszelkich przysługujących mu praw wobec Pana/Pani lub jakiegokolwiek innego Użytkownika.